Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Candy Express

Dit beleid is voor het laatst aangepast op 06-07-2020.

1. Koop op Afstand
Candy Express verklaart de wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

2. Algemeen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder EPIC Food Enterprises B.V. te Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de kamer van koophandel Amsterdam met KvK-nummer: 58858989. Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Candy Express opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. Diensten: De dienst die Candy Express aanbied is het verkopen en bezorgen van geïmporteerde Amerikaanse, Britse en Japanse dranken, snacks en snoepjes.

2.2 Candy Express behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Candy Express is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Candy Express via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Candy Express ontvangen.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Candy Express herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

3.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de website, e-mail of telefonisch worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Candy Express garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

4.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Candy Express in haar bevestiging conform artikel 3.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Candy Express worden gecorrigeerd.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de particuliere Koper betalen met iDeal, PayPal of Credit Card.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na de door Koper opgegeven bezorgdatum. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Candy Express gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Candy Express van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Candy Express gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

7.1 De consument Koper kan binnen 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

7.2 In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 14 werkdagen na de ontbinding aan Candy Express terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

7.3 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Candy Express binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan USfoodz betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Candy Express niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Candy Express is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9. Persoonsgegevens

9.1 Candy Express zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid zoals beschreven in artikel 10.

9.2 Candy Express neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

10. Privacy

Candy Express respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling.

Candy Express zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Alleen op uw eigen verzoek wordt u opgenomen in onze e-mailing, die u op gezette tijden op de hoogte brengt van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik maakt van onze e-mailservice zullen wij alleen uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!

Lees ons privacybeleid voor meer informatie.